Sử 33 Vị Tổ

Số Thứ Tự Nghe Pháp
01_to_ca_diep.mp3
02_to_ca_diep.mp3
03_to_ca_diep_tt.mp3
04_to_a_nan.mp3
05_to_a_nan_tt.mp3
06_to_a_nan_tt.mp3
07_to_thuong_na_hoa_tu.mp3
08_to_uu_ba_cuc_da.mp3
09_to_uu_ba_cuc_da_tt.mp3
10_to_uu_ba_cuc_da_tt.mp3
11_de_da_ca.mp3
12_di_da_ca.mp3
13_ba_tu_mat.mp3
14_phat_da_nan_de.mp3
15_phuc_da_mat_da.mp3
16_hiep_ton_gia.mp3
17_phu_na_da_xa.mp3
18_ma_minh.mp3
19_ca_ty_ma_la.mp3
20_ca_ty_ma_la_tt.mp3
21_long_tho_bo_tat.mp3
22_to_ca_na_de_ba.mp3
23_to_ca_na_de_ba_tt.mp3
24_to_la_hau_la_da.mp3
25_to_tang_gia_nan_de.mp3
26_to_gia_da_xa_da.mp3
27_to_gia_da_xa_da.mp3
28_to_cuu_ma_la_da.mp3
29_to_xa_da_da.mp3
30_to_ba_tu_ban_dau.mp3
31_to_22_ma_noa_la_phan_1.mp3
32_to_22_ma_noa_la_phan_cuoi.mp3
33_to_23_hac_lac_na.mp3
34_t0_24_su_tu.mp3
35_t0_25_ba_xa_tu_da_phan_1.mp3
36_t0_25_ba_xa_tu_da_phan_cuoi.mp3
37_to_26_bat_nhu_mat_da.mp3
38_to_27_bat_nha_da_la_phan_dau.mp3
39_to_27_bat_nha_da_la_phan_cuoi.mp3
40_to_28_bo_de_dat_ma_phan_1.mp3
41_to_28_bo_de_dat_ma_phan_2.mp3
42_to_28_bo_de_dat_ma_phan_3.mp3
43_to_28_bo_de_dat_ma_phan_4.mp3
44_to_28_bo_de_dat_ma_phan_5.mp3
45_to_28_bo_de_dat_ma_phan_6.mp3
47_to_28_bo_de_dat_ma_phan_cuoi.mp3
48_to_trung_hoa_02_hue_kha_phan_dau.mp3
49_to_02_hue_kha_phan_2.mp3
50_to_02_hue_kha_phan_cuoi.mp3
52_to_03_tang_xan_phan_cuoi.mp3
53_to_04_dao_tin_phan_dau.mp3
54_to_04_dao_tin_phan_cuoi.mp3
55_phan_phu_tai_tong_dao_gia.mp3
56_phan_phu_ts_phap_dung_phan_dau.mp3
57_phan_phu_ts_phap_dung_phan_2.mp3
59_to_05_hoang_nhan_phan_dau.mp3
60_to_05_hoang_nhan_phan_2.mp3
61_to_05_hoang_nhan_phan_cuoi.mp3
62_to_06_hue_nang_phan_dau.mp3
63_to_06_hue_nang_phan_2.mp3
64_to_06_hue_nang_phan_3.mp3
65_to_06_hue_nang_phan_4.mp3
66_to_06_hue_nang_phan_5.mp3
67_to_06_hue_nang_phan_6.mp3
68_to_06_hue_nang_phan_cuoi.mp3

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer