Kinh Lăng Nghiêm

Phần 1

Số Thứ Tự Nghe Pháp
001_truyen_thua_kln_14_03_02_d1.mp3
002_de_kinh.mp3
003_de_kinh.mp3
004_de_kinh.mp3
005_de_kinh.mp3
006_tua_rieng_duyen_khoi_d2.mp3
007_tua_rieng_duyen_khoi_d2.mp3
008_tua_rieng_duyen_khoi_d2.mp3
009_gan_hoi_cai_tam_d2.mp3
010_gan_hoi_cai_tam_d2.mp3
011_gan_hoi_cai_tam_d2.mp3
012_gan_hoi_cai_tam_d2.mp3
013_gan_hoi_cai_tam_d3.mp3
014_gan_hoi_cai_tam_d3.mp3
015_gan_hoi_cai_tam_d3.mp3
016_gan_hoi_cai_tam_d3.mp3
017_gan_hoi_cai_tam_d3.mp3
018_gan_hoi_cai_tam_d4.mp3
019_gan_hoi_cai_tam_d4.mp3
020_gan_hoi_cai_tam_d4.mp3
021_hien_bay_can_va_tinh_thay_d4.mp3
022_hien_bay_can_va_tinh_thay_d4.mp3
023_hien_bay_can_va_tinh_thay_d4.mp3
024_hien_bay_can_va_tinh_thay_d4.mp3
025_hien_bay_can_va_tinh_thay_d5.mp3
026_hien_bay_can_va_tinh_thay_d5.mp3
027_hien_bay_can_va_tinh_thay_d5.mp3
028_hien_bay_can_va_tinh_thay_d5.mp3
029_hien_bay_can_va_tinh_thay_d5.mp3
030_hien_bay_can_va_tinh_thay_d5.mp3
031_hien_bay_can_va_tinh_thay_d6_12_04_02.mp3
032_hien_bay_can_va_tinh_thay_d6_12_04_02.mp3
033_hien_bay_can_va_tinh_thay_d6_12_04_02.mp3
034_hien_bay_can_va_tinh_thay_d6_12_04_02.mp3
035_hien_bay_can_va_tinh_thay_d6_12_04_02.mp3
036_hien_bay_can_va_tinh_thay_d6_12_04_02.mp3
037_hien_bay_can_va_tinh_thay_d7_13_03_02al.mp3
038_hien_bay_can_va_tinh_thay_d7_13_03_02al.mp3
039_hien_bay_can_va_tinh_thay_d7_13_03_02al.mp3
040_hien_bay_can_va_tinh_thay_d7_13_03_02al.mp3
041_hien_bay_can_va_tinh_thay_d7_13_03_02al.mp3
042_hien_bay_can_va_tinh_thay_d7_13_03_02al.mp3
043_hien_bay_can_va_tinh_thay_d8_20_03_02al.mp3
044_hien_bay_can_va_tinh_thay_d8_20_03_02al.mp3
045_hien_bay_can_va_tinh_thay_d8_20_03_02al.mp3
046_hien_bay_can_va_tinh_thay_d8_20_03_02al.mp3
047_hien_bay_can_va_tinh_thay_d8_20_03_02al.mp3
048_hien_bay_can_va_tinh_thay_d8_20_03_02al.mp3
049_hien_bay_can_va_tinh_thay_d8_20_03_02al.mp3
050_neu_tinh_thay_ra_ngoai_nghia_phai_va_chang_phai_d9_27_03_02al.mp3
051_neu_tinh_thay_ra_ngoai_nghia_phai_va_chang_phai_d9_27_03_02al.mp3
052_neu_tinh_thay_ra_ngoai_nghia_phai_va_chang_phai_d9_27_03_02al.mp3
053_neu_tinh_thay_ra_ngoai_nghia_phai_va_chang_phai_d9_27_03_02al.mp3
054_neu_tinh_thay_ra_ngoai_nghia_phai_va_chang_phai_d9_27_03_02al.mp3
055_muc_iv_bac_thuyet_nhan_duyen_d9_27_03_02al.mp3
056_muc_iv_bac_thuyet_nhan_duyen_d10_05_04_02al.mp3
057_muc_iv_bac_thuyet_nhan_duyen_d10_05_04_02al.mp3
058_muc_iv_bac_thuyet_nhan_duyen_d10_05_04_02al.mp3
059_muc_iv_bac_thuyet_nhan_duyen_d10_05_04_02al.mp3
060_muc_v_hien_bay_cai_thay_d10_05_04_02al.mp3
061_muc_v_hien_bay_cai_thay_d10_05_04_02al.mp3
062_muc_v_hien_bay_cai_thay_d11_12_04_02al.mp3
063_muc_v_hien_bay_cai_thay_d11_12_04_02al.mp3
064_muc_v_hien_bay_cai_thay_d11_12_04_02al.mp3
065_muc_v_hien_bay_cai_thay_d11_12_04_02al.mp3
066_muc_v_hien_bay_cai_thay_d11_12_04_02al.mp3
067_muc_v_hien_bay_cai_thay_d11_12_04_02al.mp3
068_m_vi_d2_thu_nam_am_d12_19_04_02al.mp3
069_m_vi_d2_thu_nam_am_d12_18_04_02al.mp3
070_m_vi_d2_thu_nam_am_d12_18_04_02al.mp3
071_m_vi_d2_thu_nam_am_d12_18_04_02al.mp3
072_m_vi_d2_thu_nam_am_d12_18_04_02al.mp3
073_m_vi_d2_thu_nam_am_d12_18_04_02al.mp3
074_m_vi_d2_thu_nam_am_d12_18_04_02al.mp3
075_m_vi_d2_thu_nam_am_d12_18_04_02al.mp3
076_m_vi_d3_thu_luc_nhap_t13_25_04_02al.mp3
077_m_vi_d3_thu_luc_nhap_t13_25_04_02al.mp3
078_m_vi_d3_thu_luc_nhap_t13_25_04_02al.mp3
079_m_vi_d3_thu_luc_nhap_t13_25_04_02al.mp3
080_m_vi_d3_thu_luc_nhap_t13_25_04_02al.mp3
081_m_vi_d3_thu_luc_nhap_t13_25_04_02al.mp3
082_m_vi_d3_thu_luc_nhap_t13_25_04_02al.mp3
083_m_vi_d4_thu_12_xu_d15_13_06_02al.mp3
084_m_vi_d4_thu_12_xu_d15_13_06_02al.mp3
085_m_vi_d4_thu_12_xu_d15_13_06_02al.mp3
086_m_vi_d4_thu_12_xu_d15_13_06_02al.mp3
087_m_vi_d4_thu_12_xu_d15_13_06_02al.mp3
088_m_vi_d4_thu_12_xu_d15_13_06_02al.mp3
089_vi_d5_thu_18_gioi_d_15_13_06_02al.mp3
090_vi_d5_thu_18_gioi_d_15_13_06_02al.mp3
091_vi_d5_thu_18_gioi_d_16_20_06_02al.mp3
092_vi_d5_thu_18_gioi_d_16_20_06_02al.mp3
093_vi_d5_thu_18_gioi_d_16_20_06_02al.mp3
094_vi_d5_thu_18_gioi_d_16_20_06_02al.mp3
095_vi_d5_thu_18_gioi_d_16_20_06_02al.mp3
096_vi_d5_thu_18_gioi_d_16_20_06_02al.mp3
097_vi_d6_thu_7_dai_d_17_27_06_02al.mp3
098_vi_d6_thu_7_dai_d_17_27_06_02al.mp3
099_vi_d6_thu_7_dai_d_17_27_06_02al.mp3
100_vi_d6_thu_7_dai_d_17_27_06_02al.mp3
101_vi_d6_thu_7_dai_d_17_27_06_02al.mp3
102_vi_d6_thu_7_dai_d_17_27_06_02al.mp3
103_vi_d6_thu_7_dai_d_17_27_06_02al.mp3
104_vi_d6_thu_7_dai_d_18_27_06_02al.mp3
105_vi_d6_thu_7_dai_d_18_04_07_02al.mp3
106_vi_d6_thu_7_dai_d_18_04_07_02al.mp3
107_vi_d6_thu_7_dai_d_18_04_07_02al.mp3
108_vi_d6_thu_7_dai_d_18_04_07_02al.mp3
109_vi_d6_thu_7_dai_d_18_04_07_02al.mp3
110_kln_m_vii_chi_ro_vong_sinh_d19_11_07_02_al.mp3
111_kln_m_vii_chi_ro_vong_sinh_d19_11_07_02_al.mp3
112_kln_m_vii_chi_ro_vong_sinh_d19_11_07_02_al.mp3
113_kln_m_vii_chi_ro_vong_sinh_d19_11_07_02_al.mp3
114_kln_m_vii_chi_ro_vong_sinh_d19_11_07_02_al.mp3
115_kln_m_vii_chi_ro_vong_sinh_d19_11_07_02_al.mp3
116_kln_m_vii_chi_ro_vong_sinh_d20_18_07_02_al.mp3
117_kln_m_vii_chi_ro_vong_sinh_d20_18_07_02_al.mp3
118_kln_m_vii_chi_ro_vong_sinh_d20_18_07_02_al.mp3
119_kln_m_vii_chi_ro_vong_sinh_d20_18_07_02_al.mp3
120_kln_m_vii_chi_ro_vong_sinh_d20_18_07_02_al.mp3
121_kln_m_viii_chi_dieu_minh_d21_25_07_02_al.mp3
122_kln_m_viii_chi_dieu_minh_d21_25_07_02_al.mp3
123_kln_m_ix_chi_me_vong_d21_25_07_02_al.mp3
124_kln_m_ix_chi_me_vong_d21_25_07_02_al.mp3
125_kln_m_ixi_chi_me_vong_d21_25_07_02_al.mp3
126_kln_m_x_bac_nghia_nhan_duyen_tu_nhien_d21_25_07_02_al.mp3
127_kln_m_x_bac_nghia_nhan_duyen_tu_nhien_d22_01_08_02_al.mp3
128_kln_m_x_bac_nghia_nhan_duyen_tu_nhien_d22_01_08_02_al.mp3
129_kln_m_x_bac_nghia_nhan_duyen_tu_nhien_d22_01_08_02_al.mp3
130_kln_m_x_bac_nghia_nhan_duyen_tu_nhien_d22_01_08_02_al.mp3

Phần 2

Số Thứ Tự Nghe Pháp
001_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d22_01_08_02_al.mp3
002_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d23_08_08_02_al.mp3
003_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d23_08_08_02_al.mp3
004_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d23_08_08_02_al.mp3
005_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d23_08_08_02_al.mp3
006_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d23_08_08_02_al.mp3
007_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d23_08_08_02_al.mp3
008_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d24_15_08_02.mp3
009_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d24_15_08_02.mp3
010_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d24_15_08_02.mp3
011_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d24_15_08_02.mp3
012_kln_m_xi_chi_nghia_quyet_dinh_d24_15_08_02.mp3
013_kln_m_xii_danh_chuong_d24_15_08_02.mp3
014_kln_m_xii_danh_chuong_d24_15_08_02.mp3
015_kln_m_xii_danh_chuong_d24_15_08_02.mp3
016_kln_c_2_m_i_neu_ra_can_d25_22_08_02.mp3
017_kln_c_2_m_i_neu_ra_can_d25_22_08_02.mp3
018_kln_c_2_m_i_neu_ra_can_d25_22_08_02.mp3
019_kln_c_2_m_i_neu_ra_can_d25_22_08_02.mp3
020_kln_c_2_m_i_neu_ra_can_d25_22_08_02.mp3
021_kln_c_2_m_i_i_cot_khan_de_chi_dau_gut_d25_22_08_02.mp3
022_kln_c_2_m_iii_d26_29_08_02.mp3
023_kln_c_2_m_iii_d26_29_08_02.mp3
024_kln_c_2_m_iv_d26_05_09_02.mp3
025_kln_c_2_m_iv_d26_05_09_02.mp3
026_kln_c_2_m_iv_d26_05_09_02.mp3
027_kln_c_2_m_iv_d27_12_09_02.mp3
028_kln_c_2_m_iv_d27_12_09_02.mp3
029_kln_c_2_m_iv_d27_12_09_02.mp3
030_kln_c_2_m_iv_d27_12_09_02.mp3
031_kln_c_2_m_iv_d27_12_09_02.mp3
032_kln_c_2_m_iv_d27_12_09_02.mp3
033_kln_c_2_m_iv_d28_19_09_02.mp3
034_kln_c_2_m_iv_d28_19_09_02.mp3
035_kln_c_2_m_iv_d28_19_09_02.mp3
036_kln_c_2_m_iv_d28_19_09_02.mp3
037_kln_c_2_m_iv_d28_19_09_02.mp3
038_kln_c_2_m_iv_d28_19_09_02.mp3
039_kln_c_2_m_iv_d29_26_09_02.mp3
040_kln_c_2_m_iv_d29_26_09_02.mp3
041_kln_c_2_m_iv_d29_26_09_02.mp3
042_kln_c_2_m_iv_d29_26_09_02.mp3
043_kln_c_2_m_v_d29_26_09_02.mp3
044_kln_c_2_m_v_d30_03_10_02.mp3
045_kln_c_2_m_v_d30_03_10_02.mp3
046_kln_c_2_m_v_d30_03_10_02.mp3
047_kln_c_2_m_v_d30_03_10_02.mp3
048_kln_c_2_m_v_d30_03_10_02.mp3
049_kln_c_2_m_v_d30_03_10_02.mp3
050_kln_c_2_m_v_d30_03_10_02.mp3
051_kln_c_2_m_v_d30_03_10_02.mp3
052_kln_c_3_m_i_d31_10_10_02.mp3
053_kln_c_3_m_ii_d31_10_10_02.mp3
054_kln_c_3_m_ii_d31_10_10_02.mp3
055_kln_c_3_m_ii_d31_10_10_02.mp3
056_kln_c_3_m_ii_d31_10_10_02.mp3
057_kln_c_3_m_ii_d31_10_10_02.mp3
058_kln_c_3_m_ii.mp3
059_kln_c_3_m_ii_u71.mp3
060_kln_c_3_m_ii_u71.mp3
061_kln_c_3_m_ii_u72.mp3
062_kln_c_3_m_ii_u72.mp3
063_kln_c_3_m_iii_d32_24_10_02.mp3
064_kln_c_3_m_iii_d32_24_10_02.mp3
065_kln_c_3_m_iii_d32_24_10_02.mp3
066_kln_c_3_m_iii_d32_24_10_02.mp3
067_kln_c_3_m_iii_d32_24_10_02.mp3
068_nguyen_do_khoi_cac_ma_su_tv_tlyt_26_02_2006.mp3
069_nguyen_do_khoi_cac_ma_su_tv_tlyt_26_02_2006.mp3
070_nguyen_do_khoi_cac_ma_su_tv_tlyt_26_02_2006.mp3
071_nguyen_do_khoi_cac_ma_su_tv_tlyt_26_02_2006.mp3
072_nguyen_do_khoi_cac_ma_su_tv_tlyt_26_02_2006.mp3
073_nguyen_do_khoi_cac_ma_su_tv_tlyt_26_02_2006.mp3
074_nguyen_do_khoi_cac_ma_su_tv_tlyt_26_02_2006.mp3
075_sac_am_tv_tlyt_26_02_2006.mp3
076_sac_am_tv_tlyt_26_02_2006.mp3
077_sac_am_tv_tlyt_05_03_2006.mp3
078_sac_am_tv_tlyt_05_03_2006.mp3
079_sac_am_tv_tlyt_05_03_2006.mp3
080_sac_am_tv_tlyt_05_03_2006.mp3
081_sac_am_tv_tlyt_05_03_2006.mp3
082_tho_am_tv_tlyt_05_03_2006.mp3
083_tho_am_tv_tlyt_05_03_2006.mp3
084_tho_am_tv_tlyt_05_03_2006.mp3
085_tho_am_tv_tlyt_12_03_2006.mp3
086_tho_am_tv_tlyt_12_03_2006.mp3
087_tho_am_tv_tlyt_12_03_2006.mp3
088_tho_am_tv_tlyt_12_03_2006.mp3
089_tho_am_tv_tlyt_12_03_2006.mp3
090_tuong_am_tv_tlyt_12_03_2006.mp3
091_tuong_am_tv_tlyt_12_03_2006.mp3
092_tuong_am_tv_tlyt_19_03_2006.mp3
093_tuong_am_tv_tlyt_19_03_2006.mp3
094_tuong_am_tv_tlyt_19_03_2006.mp3
095_tuong_am_tv_tlyt_19_03_2006.mp3
096_tuong_am_tv_tlyt_19_03_2006.mp3
097_tuong_am_tv_tlyt_19_03_2006.mp3
098_tuong_am_tv_tlyt_19_03_2006.mp3
099_tuong_am_tv_tlyt_26_03_2006.mp3
100_tuong_am_tv_tlyt_26_03_2006.mp3
101_tuong_am_tv_tlyt_26_03_2006.mp3
102_hanh_am_tv_tlyt_26_03_2006.mp3
103_hanh_am_tv_tlyt_26_03_2006.mp3
104_hanh_am_tv_tlyt_26_03_2006.mp3
105_hanh_am_tv_tlyt_26_03_2006.mp3
106_hanh_am_tv_tlyt_02_04_2006.mp3
107_hanh_am_tv_tlyt_02_04_2006.mp3
108_hanh_am_tv_tlyt_02_04_2006.mp3
109_hanh_am_tv_tlyt_02_04_2006.mp3
110_hanh_am_tv_tlyt_02_04_2006.mp3
111_hanh_am_tv_tlyt_02_04_2006.mp3
112_hanh_am_tv_tlyt_02_04_2006.mp3
113_thuc_am_tv_tlyt_09_04_2006.mp3
114_thuc_am_tv_tlyt_09_04_2006.mp3
115_thuc_am_tv_tlyt_09_04_2006.mp3
116_thuc_am_tv_tlyt_09_04_2006.mp3
117_thuc_am_tv_tlyt_09_04_2006.mp3
118_thuc_am_tv_tlyt_09_04_2006.mp3
119_thuc_am_tv_tlyt_09_04_2006.mp3
120_ban_nhon_va_pham_vi_cac_am_tv_tlyt_16_04_2006.mp3
121_ban_nhon_va_pham_vi_cac_am_tv_tlyt_16_04_2006.mp3
122_ban_nhon_va_pham_vi_cac_am_tv_tlyt_16_04_2006.mp3
123_ban_nhon_va_pham_vi_cac_am_tv_tlyt_16_04_2006.mp3
124_ban_nhon_va_pham_vi_cac_am_tv_tlyt_16_04_2006.mp3
125_ban_nhon_va_pham_vi_cac_am_tv_tlyt_16_04_2006.mp3
126_ban_nhon_va_pham_vi_cac_am_tv_tlyt_16_04_2006.mp3

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer